Historie SDH

Údaje o sboru (od 1.1.2016 Spolek)

Sbor byl založen 1. ledna 1905, což dokládají dochované Stanovy dobrovolného hasičského sboru v Blišicích schválené obecním výborem dne 18. listopadu 1905. Mezi zakládajícími členy najdeme bratry Emila Důfka, Karla Klemma, Ferdinanda A. Fráňu a Vincence Truhláře. V roce 1910 již sbor čítal 30 členů.

V padesátých létech čítala členská základna 35 bratrů a sester z řad dospělých i dorostu a měnila se v průběhu let od 20 do 60 členů včetně přispívajících.

V novodobé historii čítal sbor do 25 členů včetně 10 dětí.

V současné době má sbor 18 členů.

Akce

Do roku 1985 se jednotka aktivně zúčastňovala výjezdů k požárům v oblasti Koryčan. Největším zásahem, na kterém se podílel blišický sbor byl bezpochyby požár stodol na statku v srpnu 1955, kde bylo přítomno 14 sborů. Zajímavostí tohoto zásahu bylo zapojení čerpadel za sebou do 4 km vzdálené říčky Stupavky.

Výstroj, výzbroj

            V roce 1905 našli hasiči útočiště v hostinci u Klemmů. Tam vydrželi až do začátku třicátých let, kdy byla postavena hasičská zbrojnice tak, jak je známa a využívána v současné době.

            Sbor pro svoji činnost používal pracovní obleky pro muže, ženy i dorostence.

V průběhu let naši předchůdci používali uniformy různých barev přes bílé s dřevěnými kolíčky a červeným vyšíváním, přes zelené, až po uniformy modré, tak jak je známe dnes.

Na jaře 1907 kupuje sbor čtyřkolovou stříkačku na pérách od firmy R.A.Smékal z Čech u Prostějova, která se následujícího roku osvědčí u požáru, což opět dokládá dochovaná korespondence mezi firmou Smékal a blišickým sborem.

Poté v roce 1941 sbor pořídil stříkačku HVD-26, která byla několikrát použita při ostrém zásahu a v současné době čeká na renovaci v naší zbrojnici.

V průběhu následujících let vlastnil sbor další techniku. Jmenujme stříkačku DS-16, PPS-8, PPS-12. Z vozidel zmiňme koňský povoz, přes traktor, T-805 (plachta) a Škodu 1203 s kompletním hasičským vybavením. Od roku 2000 sbor vozidlo nevlastní.

Soutěže

Dospělí (muži a ženy) se zúčastňovali soutěží Plamen od roku 1957 do 1965 a děti v letech 1975 do roku 1982. Největším úspěchem bylo postoupení družstva žen do okresního kola v roce 1962.

Kulturní činnost

Do osmdesátých let minulého století nebylo kulturní činnosti, na které by se nepodíleli hasiči. Organizovali se zde v hojném počtu ostatky, martinské hody, pouťové zábavy, stavění máje, plesy, ale také hojně navštěvovaná dětská divadelní představení. Poté došlo k menšímu útlumu činnosti z důvodu zasloužilého věku členů sboru, což se nyní snaží vrátit zpět nově nastoupivší příslušníci sboru a vrátit tak místní sbor zpět do kulturního dění obce.

Významné osobnosti

Emil Důfek, Karel Klemm, Ferdinand A. Fráňa, Vincenc Truhlář, František Doložílek, František Zbytek, Josef Veselý, Bedřich Nečas, Jaroslav Holásek, František Šebeček, Josef Šebeček st., Josef a Božena Šebečkovi, Cyril Měchura, Miroslav a Vlasta Lechnerovi, Jaroslav Šmela a spousta dalších věrných bratrů a sester.Fotogalerie: Historie SDH